Voorwaarden en bepalingen

 

Cathop SRL

IS EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSONENREGISTER ONDER NR. 0752530948, MET ZETEL TE 23 Quai au Bois à Brûler - 1000 BRUSSEL, EN MET EEN BTW-NUMMER VAN 0 752 530 948.

 

1. PREAMBLE

1. Als consument heeft de klant specifieke rechten.

2. De klant verklaart over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken om zich onder deze algemene voorwaarden te kunnen verbinden.

3. Elke reservering veronderstelt de raadpleging en de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden en van de verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief.

 

2. DOELSTELLINGEN

1. Deze algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten die Cathop SRL op haar website en haar mobiele diensten aanbiedt.

2. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contracterende partijen.

3. De klant erkent deze algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op de website en de mobiele diensten te hebben gelezen en aanvaard. In deze algemene voorwaarden is ook het Klantenhandvest voor de bescherming van persoonsgegevens opgenomen. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de bepalingen van dit Charter.

 

3. TOEPASSINGSBEREIK

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die via het internet, de website of de mobiele diensten van Cathop SRL en haar partners worden afgesloten.

 

4. DUUR

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor de volledige duur van het online zetten van de diensten en partnerdiensten door Cathop SRL op de website en op de mobiele diensten.

2. Cathop SRL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website en/of mobiele diensten of de online boekingsruimte tijdelijk of permanent te sluiten.

 

5. KLANTENDIENST

Voor elke claim met betrekking tot een hotelreservering staat de klantenservice tot uw beschikking.

 

6. ANNULERING OF WIJZIGING DOOR DE KLANT

1. In de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief zijn de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering vastgelegd.

2. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen als aanbetaling worden niet terugbetaald. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief.

3. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toelaten:

- Annulering van de reservering kan direct op de site of mobiele diensten worden gedaan via de rubriek "Raadpleeg of annuleer uw reservering";

- de reservering kan rechtstreeks bij het hotel worden gewijzigd, waarvan de telefoongegevens worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verstuurd.

4.vooruitbetaling wordt om deze reden geen restitutie verleend.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de klant de kamer vóór 12.00 uur 's middags op de dag van het einde van de reservering te verlaten. Als u dit niet doet, wordt een extra overnachting in rekening gebracht.

 

7. HOTEL STAY

1. In toepassing van het reglement dat in bepaalde landen van kracht is, kan de klant gevraagd worden om bij aankomst in het hotel een politieformulier in te vullen. Hiervoor wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen om na te gaan of hij het polisformulier al dan niet moet invullen.

2. De klant accepteert en verbindt zich ertoe de kamer te gebruiken als een familieman. Ook elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal de hotelier ertoe brengen de gast te vragen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en zonder enige terugbetaling als er al een betaling is gedaan. Als er nog geen betaling is gedaan, moet de klant de prijs van de geconsumeerde nachten betalen voordat hij het etablissement verlaat.

 

8. PRIJZEN

1. De prijzen met betrekking tot de reservering van de diensten worden voor en op het moment van de reservering aangegeven.

2. De aangegeven prijzen zijn per kamer voor het aantal persoon (personen) en de gekozen datum.

3. De prijzen worden aan de klant bevestigd in de commerciële munt van het hotel (die in sommige gevallen kan verschillen van de lokale munt van het hotel), en zijn alleen geldig voor de duur die op de site of op de mobiele diensten is aangegeven.

4. Als het hotel wordt gedebiteerd in een andere valuta dan de op de reservering bevestigde valuta, zijn de wisselkosten voor rekening van de gast.

5. De toeristenbelasting, vermeld op de tarievenpagina, moet rechtstreeks aan het hotel ter plaatse worden betaald, behalve in het geval van online vooruitbetaling, waar dit bedrag kan worden opgenomen.

 

9. BETALING

1. De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, met uitzondering van speciale voorwaarden of tarieven, per creditcard door in de daarvoor bestemde ruimte (beveiligd met SSL-codering) direct het kaartnummer aan te geven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum (er wordt aangegeven dat de gebruikte creditcard geldig moet zijn op het moment van het verblijf) en het visuele cryptogram in het kader van een vooruitbetaling via het Adyen-betalingsplatform. De gast moet naar het hotel komen met de creditcard die gebruikt wordt om de reservering te garanderen of om de aanbetaling te doen. Het hotel kan de gast ook vragen om een identiteitsbewijs te tonen om creditcardfraude te voorkomen.

2. De betaling wordt tijdens het verblijf van het hotel afgeschreven, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven, waarvoor de betaling wordt afgeschreven op het moment van de boeking (online vooruitbetaling op sommige tarieven). Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In het geval van een tarief dat niet online is betaald, kan het hotel de klant bij aankomst vragen om een borgsom of toestemming om de creditcard te belasten om de betaling van de bedragen die overeenkomen met de ter plaatse verbruikte diensten te garanderen.

3. In geval van no show (reservering niet geannuleerd - gast niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd door een creditcard, zal het hotel de gast, als forfaitaire vergoeding, het bedrag van de eerste nacht op de creditcard die als garantie voor de reservering werd gegeven, debiteren en eventuele extra nachten van de reservering zullen gratis worden geannuleerd, tenzij anders vermeld in de verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief.

 

10. MAJOR FORCE

1. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen om, die onvoorzienbaar, onoverkomelijk en buiten de partijen om, waardoor de gast of de hotelhouder niet in staat is om de in het contract voorziene verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen.

2. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen voor de partijen opschort en dat elke partij de daaruit voortvloeiende kosten zal dragen.

Quick Response Code